Hạn chế trong CTXD KHSX của CTCP thiết bị công nghiệp

Bên cạnh những ưu điểm trong công tác xây dựng kế hoạch sản xuất của Nhà máy vẫn còn một số hạn chế. Một số hạn chế cơ bản chủ yếu trong công tác xây dựng kế hoạch sản xuất của Nhà máy được thể hiện ở những mặt sau :

Chất lượng của kế hoạch sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua lãnh đạo nhà máy chưa có chính sách và sự quan tâm đúng mức đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển chọn cán bộ cho công tác xây dựng kế hoạch sản xuất của nhà máy.

Vì vậy , chất lượng của kế hoạch sản xuất do nhà máy xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu ngày cao của thị trường. Sản phẩm của nhà máy chủ yếu là sản phẩm truyền thống bị cạnh tranh nhiều hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy không cao, các cán bộ phụ trách công tác xây dựng kế hoạch của nhà máy hầu như không đưa ra được đánh giá , phân tích có khoa học đối với các phương án sản xuất được lựa chọn. Nhà máy còn rất bị động trong việc triển khai các nhu cầu mới của thị trường do không nắm bắt, dự báo trước được những nhu cầu mới này.

Nhìn chung, Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất của Nhà máy Quy chế II tuy có một số ưu điểm nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cần phải có những giải pháp toàn diện, cơ bản. Những biện pháp này sẽ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng của công tác xây dựng kế hoạch sản xuất nói riêng và kế hoạch nói chung của Nhà máy Quy chế II đáp ứng được nhu cầu thị trường và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần vào thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

Likes:
0 0
Views:
328
Article Categories:
Kinh tế

Comments are closed.