Thực hiện KHSX thiết bị công nghiệp giai đoạn 2002 – 2006

Thực hiện KHSX thiết bị công nghiệp giai đoạn 2002 – 2006

Khi đánh giá về chất lượng của công tác xây dựng kế hoạch phải đánh giá trên hai mặt : Thứ nhất, kế hoạch có phù hợp, đáp ứng được nhu cầu thị trường hay không; Thứ hai, kế hoạch có phù hợp với khả năng thực tế, điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay không. Như vậy , để đánh giá công tác xây dựng kế hoạch của Nhà máy quy chế II chúng ta phải xem xét hai mặt trên.

Trong bản kế hoạch sản xuất của Nhà máy Quy chế II thì hai chỉ tiêu : Chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng là quan trọng nhất. Dưới đây là biểu đồ minh hoạ 2.14 tình hình thực hiện kế hoạch chỉ tiêu tổng giá trị sản lượng của Nhà máy thực hiện trong năm năm qua .

Qua biểu đồ 2.26 ta thấy chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng có mức chênh lệch giữa thực hiện và kế hoạch trong 5 năm cụ thể. Năm 2002 giá trị tổng sản lượng thực hiện là 4.570 triệu đồng so với kế hoạch 4.500 triệu đồng tăng 1,56%; Năm 2003 giá trị tổng sản lượng thực hiện là 5.700 triệu đồng so với kế hoạch 5.680 triệu đồng tăng 3,52% ; Năm 2004 giá trị tổng sản lượng thực hiện là 7.890 triệu đồng so với kế hoạch 7.800 triệu đồng tăng 1,15% ;

Năm 2005 giá trị tổng sản lượng thực hiện là 11.830 triệu đồng so với kế hoạch 11.500 triệu đồng tăng 2,87%; Năm 2006 giá trị tổng sản lượng thực hiện là 9.280 triệu đồng so với kế hoạch điều chỉnh 9.300 ( Kế hoạch năm là 12.000 triệu đồng ) giảm 0,22% mặc dù đã điều chỉnh kế hoạch giảm. Trong năm 2006 máy móc thiết bị của Nhà máy gặp sự cố nghiêm trọng do khai thác quá tải ở năm 2005 thời gian khắc phục lâu ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ sản xuất vì vậy tổng giá trị sản lượng không đạt kế hoạch năm mặc dù đã được điều chỉnh xuống, nhưng mức giảm không nhiều.

Như vậy, giá trị tổng sản lượng kế hoạch đã được xây dựng tương đối tốt, mức sai lệch giữa thực hiện và kế hoạch là nhỏ. Chỉ tiêu tổng giá trị sản lượng là chỉ tiêu quan trọng nhất của kế hoạch sản xuất và là căn cứ để xây dựng các chỉ tiêu khác của kế hoạch sản xuất . Khi mức chênh lệch giữa kế hoạch và thực hiện nhỏ có nghĩa là kế hoạch sản xuất được xây dựng có căn cứ, cơ sở khoa học phù hợp với khả năng thực tế của doanh nghiệp được thể hiện trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất của Nhà máy quy chế II trong gian đoạn từ năm 2002-2006.

Likes:
0 0
Views:
166
Article Categories:
Kinh tế

Comments are closed.