CS của giải pháp lập CLKD của CTCP thiết bị công nghiệp

CS của giải pháp lập CLKD của CTCP thiết bị công nghiệp

Do chưa thực hiện công tác hoạch định và quản trị chiến lược kinh doanh , vì vậy công tác xây dựng kế hoạch sản xuất tại Nhà máy Quy chế II mang nặng tính bị động, hình thức chỉ có ý nghĩa triển khai tiến độ và dừng lại ở các đơn vị hiện vật, số liệu doanh thu chứ không phản ánh chất lượng phát triển của doanh nghiệp. Thực tế đã có sự sai lệch giữa xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất , đặc biệt là trong những năm 2005 , 2006 khi mà nhu cầu thị trường tăng cao , khả năng đáp ứng của Nhà máy bị suy giảm do máy móc, thiết bị xuống cấp và Nhà máy đã bỏ lỡ cơ hội kinh doanh .

Với vai trò , ý nghĩa của công tác hoạch định và quản trị chiến lược kinh doanh đối với việc xây dựng kế hoạch sản xuất ở trên và thực tế công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất tại Nhà máy Quy chế II là cơ sở để Nhà máy cần phải tiến hành hoạch định và quản trị chiến lược kinh doanh hoàn chỉnh thích ứng được với sự biến đổi của môi trường kinh doanh và yêu cầu phát triển doanh nghiệp.

Nội dung giải pháp: Chiến lược kinh doanh của Nhà máy là chiến lược của một đơn vị bộ phận trực thuộc Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp .Vì vậy , để xây dựng chiến lược kinh doanh Nhà máy phải căn cứ vào định hướng phát triển đối với khu vực sản xuất của Công ty .

Trước tiên, để hoạch định và quản trị chiến lược kinh doanh Nhà máy cần báo cáo Công ty để có được sự ủng hộ và đồng ý của Hội đồng quản trị. Sau khi có sự chấp thuận, Nhà máy cần có sự phân công rõ ràng trong Ban Giám đốc Nhà máy đối với công tác hoạch định và quản trị chiến lược kinh doanh của nhà máy.

 

Likes:
0 0
Views:
113
Article Categories:
Kinh tế

Comments are closed.